ESTATUTS DEL CONSORCI GRUP D’ACCIÓ LOCAL NOGUERA-SEGRIÀ NORD

 

 

 

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

 

 

Article 1. Entitats que integren el Consorci

 

1.1. El Consorci Grup d’Acció Local Noguera-Segrià Nord (en endavant Consorci), està integrat per les entitats següents:

 

Entitats públiques:

 

 1. Consell Comarcal de la Noguera
 2. Consell Comarcal del Segrià
 3. Ajuntament d’Àger
 4. Ajuntament d’Alfarràs
 5. Ajuntament d’Algerri
 6. Ajuntament d’Artesa de Segre
 7. Ajuntament de les Avellanes i Santa Linya
 8. Ajuntament de Balaguer
 9. Ajuntament de la Baronia de Rialb
 10. Ajuntament de Bellcaire d’Urgell
 11. Ajuntament de Cubells
 12. Ajuntament de Ponts
 13. Ajuntament de Vilanova de l’Aguda
 14. Consorci del Montsec
 15. Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Lleida

 

Entitats privades:

 

1.      Assemblea Pagesa de Catalunya

2.      Associació Montsec Turístic

3.      Associació de Restaurants de la Noguera-Noguera Cuina

4.      Associació d’Allotjaments Rurals de la Noguera

5.      Associació per a la valorització dels recursos naturals i culturals del Montsec

6.      Associació de Comerciants Industrials de Ponts

7.      Associació de veïns del Casc Antic de Balaguer

8.      Balaguer Comercial 2021-Associació de Comerciants de Balaguer

9.      Centre Excursionista de Balaguer

10. Centre de Promoció d’Activitats de Muntanya

11. Cooperativa del Camp de Bellcaire d’Urgell

12. Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya

13. Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

14. Slow Food Terres de Lleida

15. Unió de Pagesos de Catalunya

 

1.2. El nombre de membres del Consorci pot ser ampliat amb l’admissió d’entitats públiques i privades que vulguin col·laborar en les finalitats del Consorci, efectuar les aportacions o prestar els serveis que en constitueixen l’objectiu. L’acord d’admissió de nous socis requereix la majoria que preveu l’article 6 d’aquests estatuts.

 

 

Article 2. Naturalesa i capacitat

 

2.1. El Consorci té naturalesa d’entitat pública de caràcter associatiu amb personalitat jurídica pròpia distinta de la dels ens consorciats, un cop tinguin eficàcia els acords que s’han d’aprovar per a la seva constitució i la d’aquests estatuts, que han d’adoptar els ens esmentats d’acord amb la legislació vigent.

 

2.2. El Consorci té plena capacitat jurídica per a realitzar i aconseguir les finalitats que constitueixen el seu objecte. En conseqüència, pot adquirir, posseir, reivindicar i alienar béns mobles i immobles de tota mena, obligar-se, fer contractes, exercir accions i excepcions i interposar recursos d’acord amb la legislació vigent, sempre que aquests actes es realitzin per a l’acompliment dels fins i de les activitats que constitueixen el seu objectiu.

 

 

Article 3. Objecte

 

3.1. El Consorci té com a finalitat l’aplicació d’estratègies de desenvolupament local i la realització de qualsevol actuació necessària per a impulsar la promoció econòmica i social dels municipis del seu territori.

 

3.2. El Consorci es fixa com a objectiu específic assolir, gestionar i optimitzar les actuacions, mesures i recursos econòmics assignats al seu àmbit territorial per l’Eix 4 (metodologia Leader) del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) 2007-2013 que executa el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya.

 

3.3.  Per acord de la Junta General del Consorci es podran ampliar els objectius a altres actuacions relacionades amb el desenvolupament del territori d’actuació.

 

 

Article 4. Durada

 

El Consorci subsistirà mentre perduri la necessitat dels fins i de les funcions que se li atribueixin, llevat que, per impossibilitat sobrevinguda per a l’acompliment dels seus fins o altres circumstàncies excepcionals, decideixi dissoldre’s per acord dels seus membres seguint el mateix procediment que per a constituir-lo.

 

 

Article 5. Domicili

 

5.1. El Consorci té el seu domicili a la seu del Consell Comarcal de la Noguera, a l’avinguda d’Àngel Guimerà núm. 28-30 de Balaguer.

 

5.2. No obstant això, per acord de la Junta General del Consorci, es pot modificar el seu domicili.

 

5.3.  Per a l’acompliment dels seus objectius el Consorci podrà tenir oficines en els llocs que fixin els seus òrgans competents.

 

 

Article 6. Integració de nous membres, expulsió d’aquells que incompleixin les seves obligacions i modificació dels estatuts

 

6.1. Poden adherir-se al Consorci nous membres que ho sol·licitin i sempre que reuneixin els requisits exigits legalment. La proposta d’integració ha de ser sotmesa a l’aprovació de la Junta General que l’ha d’acceptar o rebutjar motivadament.

 

6.2. La proposta d’expulsió d’un membre per incompliment de les seves obligacions estatutàries o per la vulneració d’acords ferms legalment adoptats pels òrgans del Consorci, en forma reiterada, requereix la tramitació d’un expedient amb l’audiència de l’interessat, que ha de ser resolt per acord de la Junta General.

 

6.3. Qualsevol modificació d’aquests estatuts requereix l’acord de la Junta General del Consorci adoptat per majoria absoluta del nombre legal dels seus membres i la ratificació per part dels ens consorciats. 

 

   

 

TITOL II. RÈGIM ORGÀNIC I FUNCIONAL

 

 

Article 7. Òrgans del Consorci

 

El Consorci Grup d’Acció Local Noguera-Segrià Nord s’estructurarà de la manera següent:

 

a)     La Junta General

b)     El president

c)      El director

d)     La Comissió especial de comptes

 

 

 

 

 

Article 8. Junta General

 

8.1. La Junta General és l’òrgan superior de govern del Consorci i assumeix la més alta representació d’aquest. El número de vocals amb representació de les entitats públiques i privades serà sempre en la proporció del 50% per a cadascun dels sectors i estarà constituït pels vocals següents:

 

a)     Els presidents dels consells comarcals de la Noguera i el Segrià o consellers comarcals en qui deleguin.

b)     El vicepresident primer del Consorci del Montsec o membre de la Junta de Govern en qui delegui.

c)      Els alcaldes dels municipis d’Àger, Alfarràs, Algerri, Artesa de Segre, Avellanes i Santa Linya, Balaguer, Baronia de Rialb, Bellcaire d’Urgell, Cubells, Ponts i Vilanova de l’Aguda o regidors dels ajuntaments en qui deleguin.

d)     Els presidents de totes les altres entitats públiques i privades o membres dels òrgans de direcció en qui deleguin aquestes entitats o els membres representants d’aquestes.

 

8.2. A més a més en seran també vocals les persones designades per aquelles entitats o institucions que la Junta General n’aprovi la incorporació. En aquest cas s’haurà de tenir en compte que sempre es respecti el percentatge de representació del 50% per cada sector.

 

8.3. Quan la qualitat de vocal sigui atribuïda al titular d’un càrrec podrà actuar en nom seu la persona que reglamentàriament el substitueixi.

 

8.4. Els vocals nomenats cessaran:

 

a)     Quan ho demanin per pròpia voluntat.

b)     Quan perdin la condició que determina la seva representació.

c)      Quan finalitzi el període de mandat establert d’acord amb el que prevegin les normes i/o estatuts pròpies de cada ens consorciat.

 

 

Article 9. Atribucions de la Junta General

 

9.1. Correspon a la Junta General les funcions següents:

 

a)     Aprovar la modificació dels presents estatuts i també, si escau, la dissolució i liquidació del Consorci.

b)     Aprovar l’ampliació dels objectius del Consorci i determinar les línies generals d’actuació.

c)      Aprovar les propostes d’admissió de nous membres, d’exclusió dels qui incompleixin les seves obligacions i les de baixa voluntària.

d)     Aprovar el reglament i les normes de funcionament intern del Consorci.

e)     Aprovar els pressupostos anuals d’ingressos i de despeses del  Consorci, les seves modificacions i la seva liquidació i comptes.

f)        Nomenar el director del Consorci, el secretari, interventor i tresorer, així com disposar-ne la seva remoció. Aprovar la plantilla i la relació de llocs de treball del personal del Consorci i la seva retribució.

g)     Aprovar les bases, els criteris de selecció i puntuació i els altres instruments relatius a la selecció dels projectes d’inversió subvencionables que els promotors presentin.

h)      Aprovar la tramitació d’expedients de les operacions de contractació de crèdits i altres obligacions de caràcter econòmic i financer.

i)        Aprovar les propostes de convenis de col·laboració amb altres entitats públiques i privades.

j)        Acceptar herències, llegats i donacions a benefici d’inventari, així com obtenir subvencions i altres ajudes de les administracions públiques o particulars.

k)      L’adquisició de béns immobles. Disposar i alienar béns i drets del Consorci amb les limitacions que determina la legislació vigent.

l)        Aquelles que li atribueixin els presents estatuts o la legislació vigent.

 

9.2. Els punts anteriors s’han d’aprovar pels quòrums de majoria que són exigibles d’acord amb la normativa de règim local vigent.

 

 

Article 10. President  

 

El president del Consorci és el president del Consell Comarcal de la Noguera.

 

 

Article 11. Atribucions del president

 

a)     Ostentar la representació legal del Consorci en tots els àmbits, sens perjudici de les delegacions especials que pugui fer.

b)     Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions de la Junta General, així com aprovar-ne l’ordre del dia.

c)      Vetllar pel compliment dels acords adoptats per la Junta General

d)     Fer ús del vot de qualitat per a dirimir les qüestions que es puguin suscitar dins la Junta General.

e)     Delegar les seves funcions en els vicepresidents o en el seu defecte en altres membres de la Junta General.

f)        Exercitar accions judicials i administratives en cas d’urgència.

g)     Exercir les funcions que li delegui la Junta General

h)      Exercir les funcions que no estiguin atribuïdes a cap altre òrgan

 

 

Article 12. Vicepresidents

 

El president podrà nomenar entre els membres de la Junta General un o dos vicepresidents que el substituiran en cas de vacant, absència o impediment.    

 

          

 

Article 13. Director

 

13.1. La direcció del Consorci és el seu òrgan executiu i té per funcions l’assoliment dels objectius i criteris marcats per la Junta General i les funcions de gestió i planificació de l’ens.

 

13.2. Correspon a la Junta General, a proposta del president, el nomenament del director del Consorci.

 

13.3. El director del Consorci ha de tenir una formació acadèmica universitària i professional adient i experiència en tasques similars a les de l’objecte del Consorci.

 

 

Article 14. Atribucions del director

 

a)     Executar i fer complir els acords dels òrgans de govern del Consorci.

b)     Adoptar totes aquelles mesures d’ordre intern que garanteixin el funcionament correcte del Consorci en tots els àmbits de la seva activitat, i informar-ne al president, d’acord amb el que preveuen els estatuts.

c)      Supervisar la gestió econòmica i administrativa del Consorci ajustant-se a les normes que exigeix la seva naturalesa pública.

d)     Inspeccionar i impulsar les obres i serveis que afecten el Consorci.

e)     Autoritzar, disposar despeses i reconèixer obligacions amb els límits de la seva competència, que serà establerta en les bases d’execució del pressupost del corresponent exercici econòmic. Ordenar pagaments i retre comptes.

f)        Assistir a les sessions de la Junta General amb veu però sense vot.

g)     Contractar i dirigir el personal del Consorci.

h)      Contractar obres i serveis, d’acord amb el procediment establert legalment.

i)        Exercir altres funcions que expressament li delegui la Junta General.

 

 

Article 15. Comissió especial de comptes

 

La Junta General assumeix les funcions de Comissió especial de comptes amb les atribucions assenyalades a l’article 58.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya

 

 

Article 16. La secretaria, la intervenció i la tresoreria del Consorci 

 

16.1. Les funcions de secretaria, intervenció i tresoreria del Consorci recauran en les persones que desenvolupin aquests càrrecs en el Consell Comarcal de la Noguera o en els funcionaris en què es deleguin.

 

16.2. El secretari i l’interventor assistiran a les reunions dels òrgans col·legiats del Consorci, amb veu i sense vot. El desenvolupament d’aquests càrrecs haurà de ser exercit per funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter estatal.

 

16.3. Correspon al secretari l’assessorament legal preceptiu i la fe pública dels actes propis del Consorci.

 

16.4. Correspon a l’interventor el control i la fiscalització interna de la gestió econòmicofinancera i pressupostària i de la comptabilitat del Consorci.

 

16.5. Correspon al tresorer les funcions de comptabilitat, tresoreria i recaptació.

 

 

Article 17. Altres comissions

 

Per acord de la Junta General es podran crear les comissions necessàries per al compliment dels fins del Consorci.

 

 

Article 18. Règim de sessions

 

18.1. La Junta General durà a terme les seves sessions ordinàries i extraordinàries en el domicili social del Consorci. Es reunirà en sessió ordinària almenys una vegada cada semestre, convocada pel president, i amb sessió extraordinària sempre que ho consideri necessari el president i per requeriment d’una tercera part dels membres del Consorci amb dret a vot.

 

18.2. L’ordre del dia de cada sessió serà fixat pel president i es comunicarà als membres de la Junta General, junt amb la convocatòria. La convocatòria de les sessions ordinàries i extraordinàries s’ha de fer per escrit adreçat a cada membre i ha de contenir l’ordre del dia. En casos d’urgència, la convocatòria s’ha de fer almenys amb vint-i-quatre hores d’antelació i es pot comunicar per qualsevol mitjà que doni fe de la seva recepció.

 

18.3. Per a la vàlida realització de les sessions serà necessària l’assistència de la tercera part dels seus membres amb dret a vot. No es podrà realitzar cap sessió sense l’assistència del president i del secretari o de qui legalment els substitueixi.

 

 

Article 19. Adopció d’acords 

 

19.1. Per adoptar acords és preceptiva com a mínim la presència d’un terç dels membres amb dret a vot.

 

19.2. Els acords s’adoptaran per majoria simple dels membres presents amb dret a vot. I per al que no es disposi en aquests estatuts, serà d’aplicació la legislació vigent sobre règim local. En tot cas aquest article quedarà sotmès als quòrums de majoria que es determinen en l’article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

 

19.3. El president ha de resoldre en cada cas la forma o naturalesa de la votació.

 

 

 

TÍTOL III. RÈGIM ECONÒMIC I FINANCER

 

 

Article 20. Règim econòmic

 

El règim econòmic del Consorci s’ha de basar en pressupostos anuals d’ingressos i despeses que ha d’aprovar la Junta General.

 

 

Article 21. Comptabilitat i control econòmic i financer

 

21.1. El règim comptable s’ha d’ajustar a les disposicions vigents en matèria local.

 

21.2. El règim econòmic i financer del Consorci serà l’establert a la normativa vigent per als ens locals en matèria pressupostària i de gestió dels seus recursos econòmics.

 

 

Article 22. Recursos del Consorci

 

22.1. Per a la realització dels objectius, el Consorci disposa dels recursos següents:

 

a)     Subvencions i altres ingressos de dret públic o privat.

b)     Productes del seu patrimoni i serveis.

c)      Préstecs que s’obtinguin.

d)     Les aportacions de les entitats consorciades.

e)     Qualsevol que pugi correspondre-li d’acord amb els estatuts i les lleis.

 

 

22.2. Els acords del Consorci que suposin aportacions de caràcter extraordinari per part dels ens consorciats o modificació de les aportacions ordinàries fixades anualment en el pressupost d’ingressos han de ser ratificats per cadascun dels ens que hi resultin obligats.

 

 

Article 23. Pressupost

 

23.1. El Consorci elaborarà i aprovarà un pressupost anual que s’ajustarà a la normativa vigent sobre hisendes locals. El director procedirà a la seva elaboració i l’aprovació correspondrà a la Junta General.

 

23.2. El règim de comptabilitat i de rendició de comptes s’adaptarà a les disposicions sobre comptabilitat pública local.

 

 

Article 24. Patrimoni

 

24.1. Constitueix el patrimoni del Consorci els béns i drets de la seva titularitat.

 

24.2. El patrimoni del Consorci quedarà reflectit en l’inventari corresponent, que ha de revisar i aprovar la Junta General.

 

 

 

TÍTOL IV. VIGÈNCIA I DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI

 

 

Article 25. Vigència

 

25.1. La vigència d’aquest Consorci s’estableix per termini indefinit.

 

25.2. La separació del Consorci d’algun dels seus membres pot fer-se amb un preavís de sis mesos, sempre que l’entitat que se separi estigui al corrent dels seus compromisos anteriors i garanteixi la liquidació de les obligacions aprovades en el moment de la separació.

 

 

Article 26. Dissolució

 

26.1. Es podrà dissoldre anticipadament el Consorci, entre altres causes, per alguna de les següents:

 

a)     Per disposició legal.

b)     Per transformació del Consorci en un altre ens.

c)      Per acompliment de la seva finalitat, o per impossibilitat d’acompliment.

d)     Per impossibilitat de continuar-ne el funcionament.

e)     Per incompliment de l’objecte.

f)        Per acord de la Junta General.

 

26.2. Per tal que la Junta General pugui acordar la dissolució del Consorci, és necessari el vot de la majoria absoluta dels seus membres i ha de ser ratificat pels òrgans competents de les entitats membres del Consorci.

 

26.3. L’acord de dissolució ha de contenir els criteris de liquidació del Consorci i també la reversió a cada entitat consorciada dels seus béns i drets i determinar l’assumpció de les obligacions respectives.

 

 

 

 

TÍTOL V. RÈGIM JURÍDIC

 

 

Article 27. Règim jurídic

 

27.1. El Consorci, com a ens públic, es regeix per aquests estatuts, pel reglament de règim intern i per les disposicions de règim local.

 

27.2. Els acords i les resolucions del Consorci s’han de publicar o notificar en la forma prevista en la legislació aplicable en la matèria.

 

27.3. Els acords i les resolucions del Consorci poden ser impugnats en via administrativa i jurisdiccional de conformitat amb el que preveu la legislació de règim local i general.

 

 

Article 28. Clàusula de supletorietat

 

En tot allò no previst en els presents estatuts, regeix allò que determinen les disposicions de règim local que regulen el funcionament de l’Administració local.