FITXA D'INSCRIPCIÓ (17à Copa Catalana de Raidsd'Esports de Muntanya)
NOM DE L'EQUIP  
CATEGORIA ELIT (Copa 2 components)   AVENTURA (2-4 components)   INICIACIÓ  (2-4 components)   FAMILIAR (2-4 components)  
NOM RAIDER DNI ENTITAT T. FEDERAT POBLACIÓ ADREÇA TELÈFON E-MAILaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa DATA  NAIXEMENT

Signatures

Firmas

Els participants, autoritzen a l'organització a fer fotos i/o video del Raid per a confeccionar un reportatge fotogràfic de la cursa.

Los participantes autorizan a la organización a hacer fotos y / o video del Raid para confeccionar un reportaje fotográfico de la carrera.

Segons la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals , El Centre de Promoció d’Activitats de Muntanya, no difondrà dades personals dels participants al Raid Noguera 2021 i solament quedaran arxivades per a l’Entitat.

Según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, El Centre de Promoció d'Actividades de Muntanya, no difundirá datos personales de los participantes en el Raid Noguera 2021 y solamente quedarán archivadas para la Entidad .

Cal que imprimiu la fitxa, la signeu, l'escanegeu i l'envieu a: cpambalaguer@hotmail.com

Igualment heu d'omplir per cada component de l'equip el qüestionari de vulnerabilitat i enviar-lo quan toqui.

Hay que imprimir la ficha, la firmeis, la escaneais y la envieis a: cpambalaguer@hotmail.com

Igualmente tni que rellenar el cuestionario de vulnerabilidad y enviarlo cuando toque.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

QÜESTIONARI DE VULNERABILITAT

Aquesta enquesta és imprescindible que l’omplin totes les persones que realitzin una activitat. Cal que la facin arribar a la persona o Entitat que organitza l’activitat abans de realitzar-la, de l’11 al 24 de setembre, no abans.

L'enquesta també cal completar-la pels participants menors d'edat (menys de 18 anys) i seran els pares o tutors responsables els encarregats de signar-la i fer-la arribar.

A la vista dels resultats i, sempre prioritzant la seguretat, serà l’organització la que decidirà si podrà o no, realitzar l’activitat.

NOM I COGNOMS: SI NO
Ha estat en contacte durant els últims 14 dies amb alguna persona que hagi estat diagnosticada amb COVID-19?    
Ha tingut alguns dels següents símptomes els últims 14 dies: febre, tos o sensació de falta d’aire, congestió o secreció nasal, mal de coll, cefalees, descomposició o cansament?       
És una persona considerada de risc amb la COVID-19? (majors de 65 anys, amb problemes cardiovasculars o respiratoris,obesitat...)        

Es compromet a no assistir a l’activitat si presenta cap

símptoma del COVID-19?   
   

___________________, ___ de ________________ de 2021

 

Signatura    ____________________________