REGLAMENTS

REGLAMENT RAIDS FEEC 2021

També el podeu trobar més ben presentat en pdf a:

http://www.feec.cat

/eports de muntanya/raids d'esports de muntanya/reglament raids esports de muntanya/

REGLAMENT RAID NOGUERA 2021

Definició:

Enguany, el Raid Noguera, organitza el Campionat de Catalunya de Raids d'Esports de Muntanya i a més,és una de les proves puntuables per a la Copa Catalana de Raids d’Esports de Muntanya de la Federació d’Entitat Excursionistes de Catalunya i està organitzat pel Centre de Promoció d’Activitats de Muntanya de Balaguer.

El Raid Noguera és una cursa de resistència on es posen a prova les capacitats físiques i els coneixements tècnics dels participants, així com les estratègies per gestionar tàcticament la cursa, i es fa per equips.  

Categoria Familiar:

Segons el Reglament de la FEEC de Raids, la categoria familiar dependrà del criteri de l’organització del Raid. En aquest cas, el Raid Noguera decideix que en la categoria familiar podran participar equips de 2 a 4 corredors, essent un d’ells, obligatòriamnt,major d’edat i la resta menors d’edat (14, 15, 16 i 17 anys inclosos). I per a poder participar caldrà entregar l’autorització que es troba en el Reglament de Raids de la FEEC, a part del full d’inscripció.

En cas que volés participar algun menor de 12 o 13 anys, caldrà demanar-ho al Director del Raid i s’estudiarà amb l’equip que organitza el raid si es factible o no la seva participació.

Proves del Raid Noguera:

Enguany les proves que es durant a terme en el Raid Noguera seran:  

Cursa d’orientació en format trekking, de diferents recorreguts segons categoria (Elit, Aventura, Iniciació i Familiar)

Cursa d’orientació urbana (Elit, Aventura i Iniciació/Open)

BTT (Elit, Aventura, Iniciació/Open i Familiar)

Caiac (Elit campionat) (2 components de l'equip)

Tir amb arc  (Elit, Aventura, Iniciació/Open i Familiar) (2 components de l'equip)

Escalada (Elit campionat) (2 components de l'equip)

Espeleologia (Elit, Aventura, Iniciació/Open i Familiar)

 

    Controls:

El Raid Noguera està format per seccions, on cada secció es el recorregut que hi ha entre 2 “controls canvi”. Dintre de cada secció hi hauran “controls de pas” en el nombre que es consideri necessari.

 • 1. Control de canvi: Lloc destinat a poder realitzar els canvis de rol entre els membres del mateix equip i poder fer els avituallaments

 • 2. Control de pas: Son punts de pas obligatoris en el recorregut de la cursa. Poden ser una balisa o una persona, en ambdós casos els corredors hauran de marcar la targeta de pas o el controlador en persona registrar el pas de l’equip. Com fer els controls de pas, l’organització els explicarà abans de la sortida.

Sortides:

Les sortides es faran en hores diferents segons les categories:  

Campionat de Catalunya de Raids d'Esports de Muntanya

 • Elit: dissabte 16 a les 7 del matí

17à Copa Catalana de Raids d'Esports de Muntanya

 • - Elit: diumenge 17 a les 6 del matí (Campionat i Copa)

 • - Aventura: diumenge 17 a les 6:30 del matí

 • - Iniciació/Open: Diumenge 17 a les 7 del matí  

 • - Familiar: Diumeng 17 a les 8 del matí

Existirà el cronòmetre oficial de la cursa en la sortida que es ficarà en marxa a la sortida del primer corredor (en aquest cas d’algun equip d’Èlit)

Material:

Cada equip haurà de ser autònom a l’hora de portar el material que necessitin respecte a la seva assistència, avituallament i reparacions.

El material obligatori podrà ser revisat per l’organització de la cursa, en qualsevol moment.

Cap equip podrà sortir si no tenen el material obligatori corresponent. I si durant el recorregut es comprova el material i en falta, l’equip serà penalitzat.

Recorregut:

Els recorreguts seran secrets fins a la reunió tècnica de presortida, aquesta reunió és farà el dia anterior a la sortida. A la reunió tècnica, l’organització facilitarà als equips, la informació necessària per iniciar la cursa.

Bonificacions i penalitzacions:

Les bonificacions i penalitzacions de la cursa es ficarà a la informació complementària de les dades del raid. En el mateix apartat s’indicarà on  hi haurà neutralitzacions.

Reclamacions:

Les reclamacions es faran amb el formulari oficial del reglament de la FEEC, i seran estudiades "insitu" per un representant de la FEEC, el director del Raid i un component d’algun equip de la cursa que no estigui implicat en la reclamació, donant el resultat abans de la puntuació definitiva que es darà el mateix dia.

Observació Final:

Qualsevol altra qüestió, el Raid Noguera es basarà en el Reglament oficial de la FEEC per als Raids d’Esports de Muntanya, 2021.

 

Definición:

El Raid Noguera, este año organiza el Campeonato de Cataluña de Raids de Deportes de Montaña y además, es una de las pruebas puntuables para la Copa Catalana de Raids de Deportes de Montaña de la Federación de Entidad Excursionistas de Cataluña y está organizado por el Centro de Promoción de Actividades de Montaña de Balaguer.

El Raid Noguera es una carrera de resistencia donde se ponen a prueba las capacidades físicas y los conocimientos técnicos de los participantes, así como las estrategias para gestionar tácticamente la carrera, y se hace por equipos.  

Categoría Familiar:

Según el Reglamento de la FEEC de Raids, la categoría familiar, dependerá del criterio de la organización del Raid. En este caso, el Raid Noguera, decide que en la categoría familiar podrán participar equipos de 2 a 4 corredores, siendo uno de ellos, obligatóiament, mayor de edad y el resto menores de edad (14, 15, 16 y 17 años incluidos) . Y para poder participar será necesario entregar la autorización que se encuentra en el Reglamento de Raids de la FEEC, a parte de la hoja de inscripción.

En caso de que quisiera participar algún menor de 12 o 13 años, habrá que pedirlo al Director del Raid y se estudiará con el equipo que organiza el raid para ver si es factible o no su participación.

Pruebas del Raid Noguera:

Este año las pruebas que se llevarán a cabo en el Raid Noguera serán:

1. Carrera de orientación en formato treking, de diferentes recorridos según categoría (Élite, Aventura, Iniciación/Open i Familiar)

2. Carrera de orientación urbana (Élite, Aventura y Iniciación/Open)

3. BTT (Élite, Aventura, Iniciación/Open y Familiar)

4. Kayak (Élite campeonato) (2 componentes del equipo)

5. Tiro con arco (Élite, Aventura, Iniciación y Familiar) (2 componentes del equipo)

6. Escalada (Élite campeonato) (2 componentes del equipo)

7. Espeleología (Élite, Aventura, Iniciación/Open y Familiar)

Controles:

El Raid Noguera está formado por secciones, donde cada sección es el recorrido que hay entre 2 "controles cambio". Dentro de cada sección habrá "controles de paso" en el número que se considere necesario.

• Control de cambio: Lugar destinado a poder realizar los cambios de rol entre los miembros del mismo equipo y poder hacer los avituallamientos

• Control de paso: Son puntos de paso obligatorios en el recorrido de la carrera. Pueden ser una baliza o una persona, en ambos casos los corredores deberán marcar la tarjeta de paso o el controlador en persona registrar el paso del equipo. Cómo hacer los controles de paso, la organización les explicará antes de la salida.

Salidas:

Las salidas se harán en horas diferentes según las categorías:

Campeonato de Cataluña de Raids de Deportes de Montaña

 • Élite: sábado 25 a las 7 de la mañana  

17A Copa Catalana de Raids de Deportes de Montaña

 • Élite: domingo 17 a las 6 de la mañana (Campeonato y Copa)

 • Aventura: domingo 17 a las 6:30 de la mañana

 • Iniciación: Domingo 17 a las 7 de la mañana  

 • Familiar: domingo 17 a las 8 de la mañana

Existirá el cronómetro oficial de la carrera en la salida que se meterá en marcha a la salida del primer corredor (en este caso de algún equipo de Elite)

Material:

Cada equipo deberá ser autónomo a la hora de llevar el material que necesiten respecto a su asistencia, avituallamiento y reparaciones.

El material obligatorio podrá ser revisado por la organización de la carrera, en cualquier momento.

Ningún equipo podrá salir si no tienen el material obligatorio correspondiente. Y si durante el recorrido se comprueba el material y en falta, el equipo será penalizado.

Recorrido:

Los recorridos serán secretos hasta la reunión técnica de pre-salida, esta reunión se hará el día anterior a la salida. En la reunión técnica, la organización facilitará a los equipos, la información necesaria para iniciar la carrera.

Bonificaciones y penalizaciones:

Las bonificaciones y penalizaciones de la carrera se meterá a la información complementaria de los datos del raid. En el mismo apartado se indicará donde habrá neutralizaciones.

Reclamaciones:

Las reclamaciones se harán con el formulario oficial del reglamento de la FEEC, y serán estudiadas insitu por un representante de la FEEC, el director del Raid y un componente de algún equipo de la carrera que no esté implicado en la reclamación, dando el resultado antes de la puntuación definitiva que se dará el mismo día.

Observación final:

Cualquier otra cuestión, el Raid Noguera se basará en el Reglamento oficial de la FEEC para los Raids de Deportes de Montaña, 2021.