REGLAMENT INTERN DEL CPAM

  El nou reglament intern proposat, s’ha aprovat en l’Assemblea General del desembre del 2006. 

 

 

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DEL CPAM

El Reglament  de règim intern vol ser un complement als Estatuts del Centre de Promoció d’Activitats de Muntanya, per clarificar tot allò que no surt als Estatuts o per complementar els articles dels mateixos Estatuts.

MATERIAL

Tot soci pot disposar del material de l’associació que a criteri de la Junta Directiva es pugui deixar en lloguer. Es pagarà una quota de lloguer i una fiança fixades per la Junta Directiva i aprovades en Assemblea General.

El material llogat solament en podran fer ús els socis de l’associació. Caldrà retornar-lo abans del dimecres de la setmana següent de llogar-lo sinó és perdrà la fiança dipositada.

El material s’ha de retornar en perfecte estat, sinó es cometrà una falta greu, i es perdrà la fiança dipositada.

QUOTES SOCIALS

La quota social es pagarà anualment durant el mes de desembre per a l’any següent.

La quota social la proposarà la Junta Directiva i l’aprovarà l’Assemblea General.

Les derrames i quotes excepcionals seran proposades per la Junta Directiva i aprovades en l’Assemblea General.

No satisfer les quotes socials, derrames u altres tipus de quotes aprovades per l’Assemblea General significarà una falta molt greu.

Totes les aportacions que ha de fer el soci a l’associació (quotes, derrames, pagaments etc.) es farà  a través d’un establiment de crèdit o d’estalvi que cregui convenient la Junta Directiva.

Tot rebut retornat, s’avisarà una sola vegada via correu ordinari al soci. Si no hi ha contestació es donarà de baixa de l’associació al soci corresponent.

COMUNICACIÓ SOCIAL

La comunicació i la informació als socis és farà via circular i a través de correu ordinari.

Igualment s’usarà la pàgina web de l’associació per informar d’aspectes concrets, sobre tot referent a les activitats.

SOCIS

Tots els socis seran numeraris, és a dir tindran un número personal, que se’ls hi conservarà encara que es doni de baixa de l’associació. En cas de tornar-se a donar d’alta, rebria el mateix número que tenia abans de donar-se de baixa.

Es por nomenar socis d’honor a proposta de la Junta Directiva i aprovat per l’Assemblea General, a aquell soci que pel seu historial, actuacions a favor de l’associació, mèrits, etc. es cregui convenient gratificar honoríficament el seu treball, esforç o dedicació a l’associació. El soci d’honor no paga cap tipus de quota social, ni derrama ni altre tipus de pagaments i té preferència en els actes socials; pel demés,  té els mateixos drets i deures que el soci numerari.

Es pot nomenar soci protector a proposta de la Junta Directiva i aprovat  per l’Assemblea General, a aquell soci que aporti una quantitat de diners o bens materials a l’associació, superior a qualsevol altre soci numerari. El soci protector no paga cap tipus de quota social, ni derrama ni altre tipus de pagaments, solament l’aportació que fa personalment i que pot ser de caràcter anual o d’un sol cop segons la quantia; pel demés,  té els mateixos drets i deures que el soci numerari.

FALTES

Lleus:

 1. Faltar el respecte en les reunions de l’Assemblea i de la Junta Directiva.
 2. Baralles i difamacions entre els socis de l’associació.
 3. No retornar el material de l’associació dins del termini establert.
 4. ...etc...

Greus:

 1. Donar a conèixer públicament els acords privats de les reunions de la Junta Directiva.
 2. Mal us del material de l’associació.
 3. Faltar sistemàticament a les reunions de la Junta Directiva.
 4. No complir amb les obligacions del càrrec pel qual s’ha estat elegit.
 5. ...etc...

Molt Greus:

 1. Sostraure o treure totalment, material i/o documentació de l’associació sense autorització
 2. No pagar les quotes socials, derrames o altres pagaments aprovats per l’Assemblea General
 3. ...etc...

A totes les faltes s’aplicarà la sanció que marquin els estatuts de l’associació o en cas de no estar especificada la falta en els estatuts, s'aplicarà la sanció que cregui convenient la Junta Directiva que s’aprovarà en l’Assemblea General.

En les faltes greu i molt greus, el període que transcorre entre la sanció posada per la Junta Directiva i la propera Assemblea General, el soci quedarà desproveït del seus drets com a soci de l’associació.

La Junta Directiva comunicarà per escrit, en tot moment, al soci que pertoqui, la falta que ha comès i la sanció que si li aplica provisionalment fins a l’aprovació o no en la propera Assemblea General.

 

 

Balaguer, ____ d ________________de ______